എന്താണ് Cloud ? | How it’s built ? | #malayalam | #iwcampus

എന്താണ് Cloud ? | How it’s built ? | #malayalam | #iwcampusവെറും ₹500 രൂപക്ക് Network | Cloud | Wireshark | Firewall | Server കോഴ്സുകൾ പഠിക്കാം.
Visit :

Online Support: +91 9497181911

A Malayalam video describes the basics of Server virtualization, storage virtualization, network virtualization, data centre, availability zones, cloud service model and types of cloud.

For Training and Consulting: [email protected] | +91 9497181911

12 thoughts on “എന്താണ് Cloud ? | How it’s built ? | #malayalam | #iwcampus

  1. ഈ വീഡിയോ വളരെ informative ആണ്. Basic മുതൽ, അത്യാവശ്യം വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, വളരെ നന്നായി present ചെയ്തു. Keep it up. Congrat 🌹🌹🌹

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *